เนื้อหา

History

 

ประวัติบริษัท (about us)

               บริษัทเวิลด์เนทอินทิเกรเทอร์จำกัด  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายนพ.. 2540 โดยมีทุนจดทะเบียนเมื่อแรก 1 ล้านบาทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งจัดจำหน่ายและบริการสินค้าไอทีชั้นนำทั่วโลก  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาท  และบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008   และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

 

ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการด้านต่างๆ ดังนี้

               ผลิต (Assembly) และจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนยี่ห้อ OPTIMAX โดยดำเนิการภายใต้การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 รับจ้างผลิต (Assembly) เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตามความต้องการของลูกค้าแบบ (OEM) ผลิต (Assembly) และจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยี่ห้อ OPTIMAX ,SUPERMICRO ในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial PC) ในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีต่างๆทั้ง Hardware และ Software ลิขสิทธิ์อาทิเช่น Microsoft ,Antivirus, adobe ,CAD/CAM เป็นต้น

 

               2540 – 2541 เริ่มต้นธุรกิจโดยร่วมเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท  เอกชัยดิสทริบิวชั่นจำกัดหรือห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส ที่มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทางปัญญาจนได้รับความไว้วางใจจากผู้นำด้านซอฟท์แวร์สาระบันเทิงอันดับหนึ่งของโลกแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในเขตภาคตะวันออก รวมถึงการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผลิตภัณฑ์คุณภาพ Intel Corporation, Hewlet-Packard, Compaq, ATEC Computer, SONY, Alcatel 

               2542 เริ่มทำตลาดในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กรอย่างจริงจังโดยขยายงานในช่องทางการจัดจำหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเขตจังหวัดชลบุรีและระยองที่เป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงจากแผนการขยายช่องทางจัดจำหน่าย ดังกล่าวประสบผลสำเร็จได้รับการตอบรับจากความตั้งใจจริงและการบริการอย่างมืออาชีพในเชิงรุกอย่างสูง  

               2543 บริษัทฯได้วางนโยบายเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าOPTIMAXและเริ่มให้บริการกับทางสถาบันการศึกษาชั้นนำของชลบุรีเช่นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันไทยเยอรมัน (TGI) หน่วยงานราชการต่างๆทั้งในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

               2544 ได้เริ่มขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกรุงเทพมหานคร และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนฯอีก 2 ครั้งโดยในวันที่ 20 สิงหาคม พ.. 2544  บริษัทฯได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 3 ล้านบาท และในวันที่ 24 กันยายน พ.. 2544 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 5 ล้านบาท

                    - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมพ.. 2544

               2545 บริษัทได้ขยายสำนักงานขายและบริการมายังกรุงเทพฯ (2 กันยายน 2545) เพื่อรองรับกับแผนการขยายตัวในส่วนกลางระดับประเทศ และสืบเนื่องจากการขยายตัวและการเติบโตของบริษัท จึงได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เป็น 10 ล้านบาท และวางแผนเปิดสำนักงานใหม่เป็นอาคารสูง 4 ชั้นบนเนื้อที่ 200 กว่าตารางวาเพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาดและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นกำหนดเสร็จปี 2547

               2546 เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพอย่างเป็นระบบและความห่วงใยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาพัฒนาองค์กรโดยบริษัทฯได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จากนั้นเริ่มเข้าสู่โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์มาตรฐานไทยของศูนย์เทคโนโลยีอิเลคโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรมในขอบเขตบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุมอก.๑๙๕๖๒๕๔๒ อีกทั้งได้รับรองมาตรฐาน FCC Part 15 Class B Computing Device/Personal Computer ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาตินับว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ 1 ใน 6 ของประเทศ  ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

               2547 บริษัทฯมุ่งเน้นวางตำแหน่งตนเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไทยคุณภาพมาตรฐานสากลมีเป้าหมายขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศและเปิดตลาดในห้างสรรพสินค้าดังหลายแห่งดังนั้นจึงผลักดันเครื่องหมายการค้าOPTIMAX”  ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยมีสโลแกน “Always On”  

               2549 เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Corporate โดยเป็นตัวแทนสินค้าชั้นนำต่างๆสำหรับลูกค้าเอกชนทั่วไป

               2551 เปิดสำนักงานใหญ่เลขที่ 300 ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเป็นอาคาร 4 ชั้นบนพื้นที่กว่า 200 ตารางวา  เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

 

พันธกิจ (mission) 

               มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ามาตรฐานบริการประทับใจโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญด้วยโดยยึดหลักดังนี้

      ดำเนินกิจการตามหลักสากลภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) 

ความต้องการของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุด

               ผลิตสินค้ามาตรฐานให้ความสำคัญทุกขั้นตอนคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ (compatibility) และประสิทธิภาพการใช้งานตลอดการรับประกันสินค้า (stability) บริการประทับใจใส่ใจรายละเอียดต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์ (Vision) / นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

               บริษัทเวิลด์เนทอินทิเกรเทอร์จำกัดผู้ผลิตคอมพิวเตอร์คุณภาพมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ามาตรฐานบริการประทับใจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันมลภาวะสอคล้องกับกฏหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Malay Vietnamese

IT News

AEC